آهنگ شاد تاجیکی

شبنم ثریا
سبزه به ناز می آید (تاجیکی)
دانلود